Mother’s Love 春輝普照 (1981)

Synopsis

There is currently no synopsis for this programme

Pada masa ini tidak ada sinopsis untuk program ini

Credits

 • Company Name:The Dramatic Art Society 劇藝研究會
 • Date:1981, November 20~22
 • Total Showing:3
 • Venue:Dewan Bandaraya Town Hall
 • Language:Mandarin
 • Director:Leong Chi Sin 梁志成
 • Lighting Designer:楊路加 (Yang Lu Jia )
 • Set Designer:黃志堅 (Huang Zhi Jian )
 • Costume Designer:陳桂英 (Chen Gui Ying )
 • Property Master:張桂華 (Zhang Gui Hua )
 • Principal Cast:

  Alan Chooi Kwok Pheng 徐國平, Loh Lai Kan 羅勵勤, Cheak Joo Keong 謝義強, Sim Ngan Goy 沈彦藝, Cheong Kok Hoong 張國雄, Woon Fook Sen 文復生, 彭小芳 (Peng Xiao Fang), 黃明珠 (Huang Ming Zhu), 葉清芳 (Ye Qing Fang), 張翠梅 (Zhang Cui Mei),  張翠顏 (Zhang Cui Yan), 王來福 (Wang Lai Fu), 馬國榮 (Ma Guo Rong), 劉偉堅 (Liu Wei Jian), 楊小玉 (Yang Xiao Yu)

 • Stage Manager:姚新光 (Yao Xing Guang )
 • Publicist:吳志超 (Wu Zhi Chao )