Mademoiselle Chin Hsiao Yu 金小玉 (1964)

Synopsis

There is currently no synopsis for this programme

Pada masa ini tidak ada sinopsis untuk program ini

Credits

 • Playwright:Li Jian Wu 李健吾 (China) Adapted from written by Victorien Sardou (French)
 • Original Local Script:No
 • Company Name:The Dramatic Art Society 劇藝研究會
 • Date:1965, October 10 ~ 12
 • Total Showing:3
 • Venue:Town Hall, Kuala Lumpur
 • Language:Mandarin
 • Director:周立良 (Zhou Li Liang), 謝金福 (Xie Jin Fu)
 • Set Designer:胡德馨 (Hu De Xing)
 • Principal Cast:

  謝慶詩 (Xie Qing Shi), 謝金福 (Xie Jin Fu), 林廷甲 (Lin Yan Jia), Leong Chi Sin梁志成, 陳國珠 (Chen Guo Zhu), 陳國達 (Chen Guo Da), 鄭觀士 (Zheng Guan Shi), 黃育才 (Huang Yu Cai), 郭愛蓮 (Guo Ai Lian),  蒙潤榮 (Meng Run Rong), Low Chang 羅全, 曾欽昭 (Zeng Qing Zhao), 詹益仁 (Zhan Yi Ren), 曾桂霖 (Zeng Gui Lin)

 • Ensemble:

  葉桂娣 (Ye Gui Di), 李秀優 (Li Xiu You), Ng Fook Seng 黃福成, 劉昌民 (Liu Cang Ming), 劉志英 (Liu Zhi Ying), 陳善球 (Chen Shan Qiu), 劉戈 (Liu Ge), 張德華 (Zhang De Hua), 戴心啓 (Dai Xin Qi), 王洲鴻 (Wang Zhou Hong), 陳觀友 (Chen Guan You)

 • Stage Manager:章漫夫 (Zhang Man Fu)