logo

let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

*Five Arts Centre is moving! New address and phone number coming soon.*

59th Anniversary Gala Night 五十九周年校庆联欢晚会 (1972)

  • August 19, 1972
  • 461 Views

BUKU PROGRAM / PROGRAMME BOOKSINOPSIS / SYNOPSIS

N/A


PRODUCTION INFORMATION

SYARIKAT PENGANJUR/PRODUKSI/
PRODUCTION/PRESENTING COMPANY:

Pay Fong High School

PENGARAH ARTISTIK/PENGURUS PROGRAM/
ARTISTIC DIRECTOR/CURATOR/PROGRAM COORDINATOR:

N/A

TARIKH/DATE:
19 – 20 August 1972

JUMLAH PEMENTASAN/TOTAL SHOWING:
2

NB: A total of 28 individual pieces were performed. Below are the dance items.

TEMPAT PEMENTASAN/VENUE:
Pay Fong Middle School Malacca 培风中学大礼堂

NEGERI/STATE:
Melaka

HARGA TIKET/TICKET PRICES:
N/A


INDIVIDUAL DANCE ITEMS

Item #1

TAJUK/TITLE:
Lan Se Duo Nao He  蓝色多恼河

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
[Instructor 指导]:李秋丽  Li Qiu Li

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
ballet

PENARI/DANCER:
郑巧英 Zheng Qiao Ying 、姚玉桂 Yao Yu Gui 、刘淑莲 Liu Shu Lian 、杨爱伦 Yang Ai Lun 、黄慧芳 Huang Hui Fang 、陈淑珍 Chen Shu Zhen 、冯启天 Feng Qi Tian 、郑淑兰 Zheng Shu Lan。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:
N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #2

TAJUK/TITLE:
Hui Niang Jia 回娘家(表情舞剧)

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
chinese dance, dance drama

PENARI/DANCER:
陈雅音 Chen Ya Yin 、张财英 Zhang Cai Ying。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #3

TAJUK/TITLE:
Yin Du Wu  印度舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Indian dance

PENARI/DANCER:
吴秀珍 Wu Xiu Zhen 、黄福如 Huang Fu Ru 、欧丽慧 Ou Li Hui 、庄鹏林 Zhuang Peng Lin 、林玉燕 Lin Yu Yan 、杨体德 Yang Ti De。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #4

TAJUK/TITLE:
Feng Ji Wu  丰祭舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu

PENARI/DANCER:
侯金来 Hou Jin Lai、卢顺庆 Lu Shun Qing 、钟慧珊 Zhong Hui Shan 、周子良 Zhou Zi Liang 、陈碧兰 Chen Bi Lan 、叶茂光 Ye Mao Guang 、韩玉莲 Han Yu Lian 、薛祖敬 Xue Zu Jing 、张巧转 Zhang Qiao Zhuan 、赖斯操 Lai Si Cao。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #5

TAJUK/TITLE:
Ma Lai Wu  马来舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
[Instructor 指导] : 陈龙升  Chen Long Sheng

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Malay dance

PENARI/DANCER:
钟积梅 Zhong Ji Mei、戴玉英 Dai Yu Ying 、蓝丽明 Lan Li Ming 、许宗铁 Xu Zong Tie 、高秀清 Gao Xiu Qing 、冯启天 Feng Qi Tian 、符传光 Fu Chuan Guang 、刘明发 Liu Ming Fa 、陈瑞意 Chen Rui Yi 、何冰洁 He Bing Jie 、王亚发 Wang Ya Fa 、黄裕吉 Huang Yu Ji。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:
N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #6

TAJUK/TITLE:
Yu Ling Wu  羽翎舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
[Instructor 指导] : 李秋丽  Li Qiu Li

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu

PENARI/DANCER:
陈彩云 Chen Cai Yun、王春花 Wang Chun Hua 、王清祥 Wang Qing Xiang 、刘英珠 Liu Ying Zhu 、赖群芳 Lai Qun Fang 、林素莲 Lin Su Lian 、钟筠彗 Zhong Jun Hui。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK: N/A

Item #7

TAJUK/TITLE:
Chang Chou Wu  长绸舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
chinese dance, ribbon dance

PENARI/DANCER:
陈巧转 Chen Qiao Zhuan、高秀清 Gao Xiu Qing 、蓝丽明 Lan Li Ming 、赖文娟 Lai Wen Juan 、林治清 Lin Zhi Qing 、符传光 Fu Chuan Guang 、钟慧芳 Zhong Hui Fang 、黄福如 Huang Fu Ru 、林玉燕 Lin Yu Yan。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #8

TAJUK/TITLE:
Song Wo Yi Zhi Mei Gui Hua  送我一枝玫瑰花

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu

PENARI/DANCER:
关有玲 Guan You Ling、翁秀美 Weng Xiu Fei 、赖新操 Lai Xin Cao 、彭京活 Peng Jing Huo 、张丽华 Zhang Li Hua 、陈茶花 Chen Cha Hua 、李添明 Li Tian Ming 、吴燕萍 Wu Yan Ping 、吴志鹏 Wu Zhi Peng 、李同威 Li Tong Wei

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #9

TAJUK/TITLE:
Xiu Qiu Wu  绣球舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
chinese dance, embroided ball

PENARI/DANCER:
郑明芬 Zheng Ming Fen、陈月兰 Chen Yue Lan 、郑宝钗 Zheng Bao Chai 、陈丽香 Chen Li Xiang 、洪瑞芬 Hong Rui Fen 、黄玉姣 Huang Yu Jiao 、杨慧玉 Yang Hui Yu 、刘淑莲 Liu Shu Lian 、洪玉 Hong Yu Tao 、杨凤云 Yang Feng Yun 、钟洁蓉 Zhong Jie Rong

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #10

TAJUK/TITLE:
Hu Die Wu  蝴蝶舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu

PENARI/DANCER:
黄银英 Huang Yin Ying、郑宝英 Zheng Bao Ying 、吴景蓉 Wu Jing Rong 、何美銮 He Mei Luan 、纪翠兰 Ji Cui Lan 、张财英 Zhang Cai Ying 、黄月香 Huang Yue Xiang 、卢美玲 Lu Mei Ling 、廖桂珊 Liao Gui Shan 、李金叶 Li Jin Ye 、薛翠英 Xue Cui Ying 、林开舅 Lin Kai Jiu 、陈雅音 Chen Ya Yin

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #11

TAJUK/TITLE:
Qiao Qing Lang  瞧情郎(表情舞剧)

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
chinese dance, dance drama

PENARI/DANCER:
关美玲 Guan Mei Ling、欧丽慧 Ou Li Hui 、吴秀珍 Wu Xiu Zhen

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #12

TAJUK/TITLE:
云雀舞  Yun Que Wu

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
chinese dance, peacock dance

PENARI/DANCER:
张月明 Zhang Yue Ming、陈碧兰 Chen Bi Lan 、钟慧珊 Zhong Hui Shan 、陈雪丽 Chen Xue Li 、张秀莲 Zhang Xiu Lian 、柯玉爱 Ke Yu Ai 、黄开碧 Huang Kai Bi 、杨月銮 Yang Yue Luan

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #13

TAJUK/TITLE:
Shuang Shan Wu  双扇舞

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
N/A

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu, chinese dance, fan dance

PENARI/DANCER:
姚玉桂 Yao Yu Gui、彭素芬 Peng Su Fen 、郑巧英 Zheng Qiao Ying 、陈玉爱 Chen Yu Ai 、翁秀美 Weng Xiu Mei 、杨爱伦 Yang Ai Lun 、张丽华 Zhang Li Hua 、李碧燕 Li Bi Yan 、黄秀梅 Huang Xiu Mei

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:

N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A

Item #14

TAJUK/TITLE:
Huan Le Xin Chun  欢乐新春

SINOPSIS ITEM/NOTA PROGRAM/
ITEM SYNOPSIS/PROGRAM NOTES:

N/A

KOREOGRAFER/CHOREOGRAPHER:
[Instructor 指导]:陈隆升  Chen Long Sheng

KUMPULAN/GROUP:
N/A

KATEGORI/CATEGORY:
Hua Zu Wu

PENARI/DANCER:
吴秀珍 Wu Xiu Zhen、欧丽慧 Ou Li Hui 、王亚发 Wang Ya Fa 、关有玲 Guan You Ling 、黄福如 Huang Fu Ru 、林治清 Lin Zhi Qing 、刘英珠 Liu Ying Zhu 、杨体德 Yang Ti De 、庄鹏林 Zhuang Peng Lin 、陈瑞意 Chen Rui Yi 、许宗铁 Xu Zong Tie。

KOMPOSER/COMPOSER:
N/A

PEREKA KOSTUM/COSTUME DESIGNER:
N/A

PEREKA MULTIMEDIA/MULTIMEDIA DESIGNER:
N/A

MAKLUMAT LAIN UNTUK ITEM INI/
OTHER INFORMATION FOR THIS ITEM:
N/A

PAUTAN VIDEO/VIDEO LINK:
N/A


KREDIT/CREDITS

PEREKA TATACAHAYA/ LIGHTING DESIGNER:
N/A

PEREKA SET/SET DESIGNER:
N/A

KRU PRODUKSI/PRODUCTION CREW:
N/A

PENERBIT EKSEKUTIF/ EXECUTIVE PRODUCER:
N/A

PENERBIT/PRODUCER:
N/A

PENGURUS PRODUKSI/ PRODUCTION MANAGER:
N/A

PENGURUS PENTAS/ STAGE MANAGER:
N/A

PUBLISITI/PUBLICIST:
N/A

PIHAK JURI/JUDGES:
N/A

NOTA TAMBAHAN/ ADDITIONAL NOTES:
N/A

Penafian: Maklumat yang disertakan di sini dianggap tepat berdasarkan kajian kami. Jika terdapat sebarang kesilapan atau percanggahan, sila hubungi kami dengan kadar segera.

Disclaimer:  The information here is accurate to the best of our knowledge. If there are any mistakes or inaccuracies, please contact us immediately.